Privacy- en cookieverklaring BusinessForensics

BusinessForensics vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BusinessForensics.

Waarom verwerken wij gegevens?

BusinessForensics behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.

BusinessForensics verzamelt en verwerkt zeer beperkt persoonsgegevens en als we dat doen dan alleen voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit bijvoorbeeld nodig is voor onder andere:

  • onze bedrijfsvoering;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Als wij persoonsgegevens verwerken dan zal dat altijd gebeuren op basis van een overeenkomst, toestemming of op grond van gerechtvaardigd belang.

Welke gegevens?

BusinessForensics verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

  • Klantgegevens (naam, adres, vestigingsplaats, KvK nummer)
  • Bankrekeningnummer (IBAN)
  • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
  • E-mailadres;

BusinessForensics verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

Nieuwsbrief

BusinessForensics biedt een nieuwsbrief aan, waarmee onze klanten, relaties en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacy- en cookieverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. BusinessForensics kan uw (persoons)gegevens met derden delenwanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

BusinessForensics verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

BusinessForensics bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan BusinessForensics. Geeft u daarbij duidelijk aan om welk verzoek het gaat op grond van de AVG. Een verwijderingsverzoek is slechts mogelijk voor zover BusinessForensics nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Vertrouwelijkheid

BusinessForensics gaat uiteraard vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. BusinessForensics deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy- en cookieverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van BusinessForensics kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. BusinessForensics maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een ‘verwerkersovereenkomst’.

Beveiliging

BusinessForensics heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag

Op de website van BusinessForensics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan BusinessForensics haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar bezoekers.

Gebruik van cookies

BusinessForensics plaatst cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website bovenaan de homepage verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt cookies ook uitschakelen door in uw specifieke browser deze cookie-instelling uit te schakelen.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, is een aantal cookies noodzakelijk, namelijk de functionele cookies.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij maken gebruik van:

Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.
Bij de inrichting van Google Analytics hebben wij privacy bevorderende maatregelen genomen.

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van onze websitebezoekers. Met deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw informatiebehoeften laten aansluiten.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Sociale knoppen

Op onze site zijn knoppen opgenomen om artikelen of projecten te kunnen promoten of delen op LinkedIn, Twitter of per e-mail. Deze knoppen bevatten stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat deze partijen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kan u de privacyverklaringen van LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content

In de webartikelen op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan YouTube of Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Laatste versie

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 september 2019.

BusinessForensics behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de Privacy en cookieverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacy- en cookieverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@businessforensics.nl. U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres:

BusinessForensics
Den Haag Security Delta

Wilhelmina van Pruisenweg 104

2595 AN, Den Haag